ROP: versterking restauratievakmanschap… een maatschappelijke opgave

Deel

Gekopieerd

[vc_row][vc_column][column_text]

Monumenten in Nederland lopen gevaar als er geen bekwame vakmensen zijn die met kennis van zaken restauratiewerkzaamheden kunnen uitvoeren. Want voor de instandhouding van erfgoed heb je vakmensen nodig.

De instroom van jonge mensen die zich willen bekwamen in het restauratievakgebied is onvoldoende. Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met het feit dat de opleidingsstructuur voor het restauratie-onderwijs in Nederland ernstig tekort schiet. Vanaf 2016 is de situatie door een herziening van het MBO nog slechter geworden. De effecten daarvan laten zich steeds meer gelden. Op (korte) termijn zijn er onvoldoende vakkrachten in de restauratiesector. Het betreft hier het totale spectrum van vaklieden: van restauratietimmerlieden, -metselaars, -stukadoors, -schilders, voegers, natuursteenbewerkers, leidekkers, koperslagers, zinkbewerkers, smeden tot andere specialistische kleine beroepsgroepen.

Een ander groot probleem is het slechte imago van de bouwsector in het algemeen. Het gevolg is dat de instroom en doorstroming van leerlingen in het restauratievakgebied nog meer onder druk zijn gekomen.

ROP – opleiden in de praktijk

Om de situatie te verbeteren zijn vanuit de bouwsector, het ministerie van OCW en de provinciale overheden de Restauratie Opleidingsprojecten (ROP) ontstaan. Er is gekozen voor een regionale aanpak en organisatiestructuur, omdat die het meeste aansluit op de mogelijkheid om nieuwe vakkrachten te vinden. Hierbij wordt uitgegaan van opleiden in de praktijk. Dat is de beste leerschool. Daartoe worden door ROP in het hele land op tal van plaatsen leer-werkplaatsen gecreëerd.

Er zijn vijf ROP-regio’s:

  • ROP Noord-Nederland: Groningen, Fryslân en Drenthe;
  • ROP Oost / RIBO: Overijssel en Flevoland;
  • ROP Midden-West: Utrecht en Noord-Holland;
  • ROP Zuid-West: Zuid-Holland en Zeeland;
  • ROP Zuid / Stichting Behoud Monumenten Brabant: Noord-Brabant en Limburg.

De regionale ROP’s zijn op verschillende wijze georganiseerd. Soms zijn ze ingebed in een grotere organisatie, die verschillende werkzaamheden uitvoert. Zo wordt ROP Zuid aangestuurd vanuit Stichting Behoud Monumenten Brabant en ROP Oost valt onder de stichting RIBO (Scholing, Restauratie en Innovatie in de bouw in Overijssel). ROP Noord-Nederland, ROP Midden-West en ROP Zuid-West zijn zelfstandige stichtingen. In elke ROP-regio zijn ROP-coördinatoren werkzaam die belast zijn met de dagelijkse uitvoeringspraktijk.

ROP Nederland

Vanuit de vijf ROP-regio’s is een landelijk bestuur gevormd, dat de algemene beleidskaders uitzet. Het bestuur stelt jaarlijks ook de gezamenlijke kernactiviteiten vast. Verder is er een bestuurlijk secretaris die aanstuurt en zorg draagt voor de onderlinge afstemming.

De ROP-coördinatoren van de verschillende regio’s komen meerdere keren per jaar samen. Tijdens de bijeenkomsten wordt ingegaan op zaken waar de coördinatoren in hun dagelijkse activiteiten tegenaan lopen. Ook worden landelijke ontwikkelingen en knelpunten besproken.

Activiteiten ROP 2023

Om invulling te geven aan de ROP doelstellingen, zijn voor 2023 de volgende kernactiviteiten geformuleerd:

  1. Het in standhouden en waar mogelijk uitbreiden van de infrastructuur c.q. het netwerk voor het behoud van het restauratievakmanschap;
  2. Het realiseren van leer-werkplekken in de restauratie gericht op een zo groot mogelijke instroom van leerlingen, zij-instromers en personen met een afstand tot de arbeidsmarkt inclusief statushouders;
  3. Het vergroten van de belangstelling en waardering voor het vakmanschap in de restauratiesector – promotie van vakmanschapsopleidingen;
  4. Het bevorderen van de instroom van restauratieleerlingen;
  5. kennisdeling van het gebruik van innovatieve technieken en circulair bouwen binnen vakmanschapsopleidingen.

Maatschappelijk belang

Het belang van vakmanschapsbevordering in de restauratiesector wordt breed onderschreven. Zo wordt in de beleidsnota van het ministerie van OCW ‘Erfgoed telt. De betekenis van erfgoed voor de samenleving’ (2018) de waarde van vakmanschap voor de instandhouding van erfgoed nadrukkelijk benoemd. In de rapportage ‘Van Meer Waarde Maken’ (2021), opgesteld in opdracht van het ministerie van OCW in het kader van het programma ‘De innovatieve kracht van ambachten, vakmanschap en ontwerp’ wordt ingezoomd op de potentie van ambachtelijk werk en vakmanschap, nu en in de toekomst.

ROP pakt dit op en wil samen met partners werken aan het versterken van het restauratievakmanschap.[/column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/4″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][button button=”url:https%3A%2F%2Frop-nederland.nl%2F|title:Website|target:%20_blank|”][button button=”url:https%3A%2F%2Fapp.swapcard.com%2Fevent%2Fbouwbeurs-2023%2Fexhibitor%2FRXhoaWJpdG9yXzExNTI3MzQ%3D|title:Maak%20kennis%20met%20ROP%20tijdens%20BouwBeurs%202023|target:%20_blank|”][/vc_column][vc_column width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][google_ad][/vc_column][/vc_row]

Gerelateerde artikelen